GN Division   Development Officer Name Telephone Number
 Padiyathalawa udara Mr.B.A.G. Udara Gunarathna 0783888342
Palathuruwella udara Mr.B.A.G. Udara Gunarathna 0783888342
Pulungasmulla udara Mr.B.A.G. Udara Gunarathna 0783888342
Marangala udara Mr.B.A.G. Udara Gunarathna 0783888342
Kehelulla chandana Mr.B.M.C.K.Kumara 0783912558
Miriswaththa  chandana  Mr.B.M.C.K.Kumara 0783912558 
Kolamanthalawa chandana Mr.B.M.C.K.Kumara 0783912558
Holike chandana Mr.B.M.C.K.Kumara 0783912558
Moradeniya chathuranga Mr.J.A.C.S.U.Lakthilina 0789153211
Serankada chathuranga Mr.J.A.C.S.U.Lakthilina 0789153211
Saranagama chathuranga Mr.J.A.C.S.U.Lakthilina 0789153211
Komana chathuranga Mr.J.A.C.S.U.Lakthilina 0789153211
Galode b dumy Mr.T.M.T.C.Thennakoon

0711796958

Kirawana b dumy Mr.T.M.T.C.Thennakoon 0711796958
Thalapitaoya South b dumy Mr.T.M.T.C.Thennakoon 0711796958
Thalapitaoya Left b dumy Mr.T.M.T.C.Thennakoon 0711796958
Pallegama b dumy Mr.D.M.P.P.Dissanayaka 0716642999
Hagamwela b dumy Mr.D.M.P.P.Dissanayaka 0716642999
Unapana b dumy Mr.D.M.P.P.Dissanayaka 0716642999
Dorakubura b dumy Mr.D.M.P.P.Dissanayaka 0716642999

News & Events

Scroll To Top