• ප්‍රාදේශීය රෝහල - පදියතලාව
  • පොලිස් ස්ථානය - පදියතලාව
  • ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය
  • පශු වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය
  • ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය
  • ජාතික පාසල - පදියතලාව
  • ප්‍රාදේශීය සභාව - පදියතලාව
  • දැව සංස්ථාව
  • තරණ සේවා මධ්‍යස්ථානය
  • කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය - පදියතලාව
  • ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය - පදියතලාව

News & Events

20
Dec2018

පෙරඹර කලා අරුණළු

ඓතිහාසික දිගාමඩුලු පුරවරයේ දකුණු බින්තැන්න පත්තුවේ කලාකරුවන්ගේ...

07
Sep2018

.

         

Scroll To Top