ඓතිහාසික දිගාමඩුලු පුරවරයේ දකුණු බින්තැන්න පත්තුවේ

කලාකරුවන්ගේ ප්‍රතිභා ප්‍රභාවන් ඔප්නැන්වෙන

''පෙරඹර කලා අරුණළු''

සෞන්දර්යාත්මක හෝරාව වර්ෂ 2018 ක් වූ

දෙසැම්බර් 25 වන දින සවස 2.30 ට දියතලාව

ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වේ.

මේ සඳහා ඔබ වහන්සේට/ ඔබතුමාට/ ඔබතුමියට මෙයින්

ගෞරවයනේ ආරාධනා කර සිටිමු....!

 

 

 

 

 

 

News & Events

20
Dec2018

පෙරඹර කලා අරුණළු

ඓතිහාසික දිගාමඩුලු පුරවරයේ දකුණු බින්තැන්න පත්තුවේ කලාකරුවන්ගේ...

07
Sep2018

.

         

Scroll To Top